درباره

بسپارکالا ،متعلق به شرکت کاراپلیمر سبحان باشماره ثبت ۳۵۴۲۶ مستقردر پارک علم وفناوری البرز است .